DNS - Delegate Control

Ko hiểu sao lại mất bài về phần này, nó lại để ở chế độ draft. Ngại viết lại, tóm tắt thôi:
Bản chất delegate là trỏ bản ghi NS về máy slave, các zone chính lấy slave lại máy master:
vd: master là hbn.com 10.0.0.1
tạo Sub domain: game.hbn.com, các record của game.hbn.com lưư tai 10.0.0.2.
Trên máy hbn.com 10.0.0.1 chỉ cần sửa zone hbn.com, thêm:
game.hbn.com. IN NS 10.0.0.2
như vậy các thứ của game.hbn.com trỏ về 10.0.0.2, tất nhiên 10.0.0.2 phải có record lưu nó.
Tại 10.0.0.2, tạo zone hbn.com để slave trỏ về master
Nói chug là vác sang bác M$ làm cho đơn giản
--------------------------------------------------------------------------
All my Lab:
Linux Lab -- window and Cisco Lab
to be continued - I will update more.

Comments

Popular posts from this blog

Python - Multithread to read one file

ATTT Ứng dụng Web - PHẦN 3: BẢO VỆ AN TOÀN THÔNG TIN ỨNG DỤNG WEB

An toàn thông tin ứng dụng Web