CentOS - Network GateWay Server - part1

Nối tiếp part về Firewall, cá nhân mình nghĩ đã xài thì cần xài hẳn distro riêng, như vậy mới có tác dụng. Tuy nhiên cái gì cũng cần học, và thử. Mình làm tiếp loại tutorial này nối vào phần firewall với mục tiêu tự tay cấu hình 1 gateway server cho mạng,  gồm dhcp - squid - iptables
Network Gateway Server
##################Install OS
    a.    CentOS Base Install
    b.    Network config
        #setup
        2 card mạng, 1 ra net, set default gateway, 1 làm mạng internal
            eth0:    192.168.232.100/24 - DNS 192.168.232.2    Gateway: 192.168.232.2 ( VMware VM8)
            eth1:    10.0.0.1/16
        Trường hợp add new interface: setup/ network config / add device
       
        #vim /etc/hosts
        #vim /etc/resolv.conf
    c.    Soft Install
            #yum install -y gcc-c++
            #yum install -y bind-chroot nếu muốn triển khai DNS Server
###################DHCP
    a.    Install
        #yum install -y dhcp*
    b. Config
        #vim /etc/dhcpd.conf
            #
            # DHCP Server Configuration file.
            #   see /usr/share/doc/dhcp*/dhcpd.conf.sample
            #
        #cp  /usr/share/doc/dhcp-3.0.5/dhcpd.conf.sample /etc/dhcpd.conf
        #vim /etc/dhcpd.conf
            ddns-update-style interim;
            ignore client-updates;

            subnet 10.0.0.0 netmask 255.255.0.0 {

            # --- default gateway
                    option routers                  10.0.0.1;
                    option subnet-mask              255.255.0.0;
            ddns-update-style interim;
            ignore client-updates;

            subnet 10.0.0.0 netmask 255.255.0.0 {

            # --- default gateway
                    option routers                  10.0.0.1;
                    option subnet-mask              255.255.0.0;

                    option nis-domain               "hbn.local";
                    option domain-name              "hbn.local";
                    option domain-name-servers      10.0.0.1;

                    option time-offset              -18000; # Eastern Standard Time
            #       option ntp-servers              192.168.1.1;
            #       option netbios-name-servers     192.168.1.1;
            # --- Selects point-to-point node (default is hybrid). Don't change this unless
            # -- you understand Netbios very well
            #       option netbios-node-type 2;

                    range dynamic-bootp 10.0.0.100 10.0.0.254;
                    default-lease-time 21600;
                    max-lease-time 43200;
                    # we want the nameserver to appear at a fixed address
                    host ns {
                        next-server marvin.redhat.com;
                        hardware ethernet 12:34:56:78:AB:CD;
                        fixed-address 207.175.42.254;
                    }
            }
        #chkconfig dhcpd --level 35 on
        #service dhcpd on
        Thêm cái này để mấy e client còn ra net đc
       #vim /etc/sysctl.conf
            net.ipv4.ip_forward =0 và net.ipv4.conf.default.accept_source_route = 0
            Đổi sang 1
        #service network restart
        #setup
        setup/firewall config/enable firewall + disable se-linux
        #vim /etc/sysconfig/iptables-config
            IPTABLES_MODULES="ip_conntrack_netbios_ns iptable_nat"
        #echo "" /etc/sysconfig/iptables
        #iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.0.0.0/16 -d 0/0 -j MASQUERADE
        #iptables-save gateway.txt
       
        If reboot: iptables-restore gateway.txt or write shell to load it on bootup, but i think it is not necessary to do it because my server run 24/24
       
        Tạm xong phần DHCP server. H test xem client đã nhận + ra net ổn chưa.
        Xem các máy đã nhận IP:
#vim /var/lib/dhcpd/dhcpd.leases
Thanks for reading
--------------------------------------------------------------------------
All my Lab:
Linux Lab -- window and Cisco Lab
to be continued - I will update more.

Comments

Popular posts from this blog

Python - Multithread to read one file

ATTT Ứng dụng Web - PHẦN 3: BẢO VỆ AN TOÀN THÔNG TIN ỨNG DỤNG WEB

An toàn thông tin ứng dụng Web