Apache - Một số nguyên tắc bảo mật

Bảo mật Apache
Ngồi rảnh, viết tổng kết Apache. Tuy nhiên Công nghệ còn tiến dài. còn cập nhật nhiều.
Bảo mật Apache.
1. Sử dụng phiên bản mới nhất (latest version). Mới ở đây là stable version. Thườg xuyên update.
Khi cài đặt, nên get từ httpd.org, cài từ source, check signature nếu cần.
2. Hide Apache Version number:
    Trong httpd.conf

        ServerSignature Off ( Tắt tính năng hiển thị phiên bản ở các trang default, như trang lỗi 404)
        ServerTokens Prod (Khi đó trong Http Response Header sẽ có Server: Apache )
3. Đảm bảo apache chạy dưới user, group đc kiểm soát.
    User apache
    Group apache
    Ko dùng nobody. Tốt nhất là sử dụng suexec .Thêm cả suPhp hoặc suHosin cho php
4. Đảm bảo apache ko thể truy xuất ra khỏi thư mục docroot của web

    
        Order Deny,Allow
        Deny from all
        Options None
        AllowOverride None
    
    
        Order Allow,Deny
        Allow from all
    
    Set Options None và AllowOverride None sẽ turn off all options và overrides.
5. Turn off directory browsing
    Set Options thành None hoặc -Indexes
    VD: Options -Indexes
6. Turn off server side includes
    Set Options thành  None hoặc -Includes
    VD: Options -Includes
7. Turn off CGI execution
    Ko dùng thì tắt, để nó chết có ngày.
    Set Options thành None hoặc -ExecCGI
    VD: Options -ExecCGI
8. Don't allow apache to follow symbolic links
    Set Options thành None hoặc -FollowSymLinks
    VD: Options -FollowSymLinks
9. Turning off multiple Options
    Options None
    hoặc: Options -ExecCGI -FollowSymLinks -Indexes
10. Turn off support for .htaccess files
    Dùgn để tránh bypass
    VD: AllowOverride None
    Trường hợp muốn sử dụng .htaccess, đổi tên thành .httpdoverride, block tất cả truy cập vào file đó.

        AccessFileName .httpdoverride
       
        Order allow,deny
        Deny from all
        Satisfy All
       
11. Run mod_security
12. Disable any unnecessary modules
13. Đảm bảo root được truy cập vào apache's config và binaries
    chown -R root:root /usr/local/apache
    chmod -R o-rwx /usr/local/apache
14. Lower the Timeout value
    Timeout 45
15. Limiting large requests
    Hạn chế DDOS, các injection:
        VD: Ko cho upload quá 1mb
        LimitRequestBody 1048576
16. Limiting the size of an XML Body
        LimitXMLRequestBody 10485760
17. Limiting Concurrency
18. Restricting Access by IP
19. Hiệu chỉnh KeepAlive settings
20. Chạy apache Chroot


Khi post lên, mình chưa chính sửa lại, mất một số đoạn: lấy bản text tại: http://www.mediafire.com/?umngoenmjyl
---------------------------------------------------
Thanks Administrator diendanmaychu.vn, a có nhiều bài tìm kiếm hay lắm
------------------------------
Thanks for reading
--------------------------------------------------------------------------
All my Lab:
Linux Lab -- window and Cisco Lab
to be continued - I will update more.  


Comments

Popular posts from this blog

Python - Multithread to read one file

ATTT Ứng dụng Web - PHẦN 3: BẢO VỆ AN TOÀN THÔNG TIN ỨNG DỤNG WEB

An toàn thông tin ứng dụng Web