Posts

Showing posts from May, 2009

Cấu hình card mạng

1. Tìm file cấu hình card mạng - Đối với RHEL/CentOS/Fedora: mỗi card mạng sẽ có một file với đường dẫn dạng: /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg- interface_name ở đây interface_name là tên của card mạng trong máy bạn, thường thì nếu máy bạn có 1 card mạng ethernet nó sẽ là eth0. - Đối với Debian/Ubuntu: tất cả các card mạng trong máy được cấu hình trong cùng một file tại đường dẫn: /etc/network/interfaces 2. Xác định hình thức cấp IP và sửa file cấu hình theo hình thức đã chọn - Nếu là DHCP: + RHEL/CentOS/Fedora: sửa file thấy bên trên kia thành DEVICE=eth0 ONBOOT=yes BOOTPROTO=dhcp + Debian/Ubuntu: thêm vào file trên kia một đoạn như sau auto eth0 iface eth0 inet dhcp - Nếu là static IP: + RHEL/CentOS/Fedora: sửa file thấy bên trên kia thành dạng như sau DEVICE=eth0 BOOTPROTO=static IPADDR=XXX.XXX.XXX.XXX NETMASK=255.255.255.0 GATEWAY=XXX.XXX.XXX.XXX ONBOOT=yes + Debian/Ubuntu: thêm vào file trên kia một đoạn như sau auto eth0 iface eth0 inet static addres

DNS Lab

DNS/bind on Centos Lab DNS Install http://www.mediafire.com/?fukmfdnly2t DNS Config http://www.mediafire.com/?1jqydwzzuwg DNS PTR( con trỏ ngược) http://www.mediafire.com/?zjmnvlknmmn -------------------------------------------------------------------------- All my Lab: Linux Lab -- window and Cisco Lab to be continued - I will update more.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) Lý thuyết và thực hành - Theory and Lab

Image
Định nghĩa: ( DHCP - giao thức cấu hình động máy chủ) là giao thức cung cấp phương pháp thiết lập các thông số cần thiết cho hoạt động của mạng TCP/IP giúp giảm khối lượng công việc cho quản trị hệ thống (wikipedia) Các thuật ngữ: DHCP client - Máy tr ạ m DHCP: là m ộ t thi ế t b ị n ố i vào m ạ ng và s ử d ụ ng giao th ứ c DHCP đ ể l ấ y các thông tin c ấ u hình nh ư là đ ị a ch ỉ m ạ ng, đ ị a ch ỉ máy ch ủ DNS. DHCP server - Máy ch ủ DHCP: là m ộ t thi ế t b ị n ố i vào m ạ ng có ch ứ c năng tr ả v ề các thông tin c ầ n thi ế t cho máy tr ạ m DHCP khi có yêu c ầ u. BOOTP relay agents - Thi ế t b ị chuy ể n ti ế p BOOTP: là m ộ t máy tr ạ m ho ặ c m ộ t router có kh ả năng chuy ể n các thông đi ệ p DHCP gi ữ a DHCP server và DHCP client. Binding - Nối kết : là một tập hợp các thông tin cấu hình trong đó có ít nhất một địa chỉ IP, được sử dụng bởi một DHCP client. Các nối kết được quản lý bởi máy chủ DHCP. Cơ chế hoạt động: Khi m ộ t máy khách đã đ ư

Introduction of Routing

Introduction of Routing IP Routing is process move packet to another networks using router. Câu này là mở màn Routing Basic, giáo trình Sybex. Có thể nhận xét, routing bản chất là đưa gói tin tới Interface mà nó cần đến :d. Vâng mục đích cuối cùng của Routing là vậy. Tuy nhiên ko phải Routing lúc nào cũng dùng router. Điển hình là win2k3Se cũng có routing &Remote. Trong Xp có command route . Cái này cũng như vậy trong *nix. Tuy nhiên sẽ nghiên cứu trên nền tảng Công nghệ Cisco. Ok Routing and Routed Protocol: Routing Protocol is used by routers dynamically find all the networks in the internetwork and ensure that all route have the same routing table. Routing Protocol detemines the packet through an internetwork. Ex: Rip, IGRP, EIGRP, OSPF Routed Protocol is used to send data through the establised enterprise. Routed Protocol assign the interface and determine method of packet delivery. Ex: IP, IPX, ApplleTalk. Routing Protocol: How the Routing Protocol Works. Th