Cấu hình card mạng

1. Tìm file cấu hình card mạng
- Đối với RHEL/CentOS/Fedora: mỗi card mạng sẽ có một file với đường dẫn dạng:
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-interface_name
ở đây interface_name là tên của card mạng trong máy bạn, thường thì nếu máy bạn có 1 card mạng ethernet nó sẽ là eth0.
- Đối với Debian/Ubuntu: tất cả các card mạng trong máy được cấu hình trong cùng một file tại đường dẫn:
/etc/network/interfaces
2. Xác định hình thức cấp IP và sửa file cấu hình theo hình thức đã chọn
- Nếu là DHCP:
+ RHEL/CentOS/Fedora: sửa file thấy bên trên kia thành
DEVICE=eth0
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=dhcp
+ Debian/Ubuntu: thêm vào file trên kia một đoạn như sau
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
- Nếu là static IP:
+ RHEL/CentOS/Fedora: sửa file thấy bên trên kia thành dạng như sau
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=static
IPADDR=XXX.XXX.XXX.XXX
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=XXX.XXX.XXX.XXX
ONBOOT=yes
+ Debian/Ubuntu: thêm vào file trên kia một đoạn như sau
auto eth0
iface eth0 inet static
address 208.88.34.106
netmask 255.255.255.248
broadcast 208.88.34.111
network 208.88.34.104
gateway 208.88.34.110
Các trường trong các file trên nói chung là dễ hiểu, còn nếu bạn muốn tìm hiểu kỹ thì hãy tham khảo links được đưa phía cuối bài viết!
3. Thêm vào cấu hình DNS (làm bước này nếu ở bước số 2 bạn chọn Static IP)
- Tìm file /etc/resolv.conf
- Sửa file này bằng việc thêm vào dòng:
nameserver XXX.XXX.XXX.XXX - IP address of primary name server
nameserver XXX.XXX.XXX.XXX - IP address of secondary name serve
4. Restart dịch vụ mạng để máy tính nhận lại cấu hình
- RHEL/CentOS/Fedora: có thể dùng một trong hai cách
+ service network restart
+ /etc/init.d/network restart
- Debian/Ubuntu: sudo /etc/init.d/networking restart

--------------------------------------------------------------------------
All my Lab:
Linux Lab -- window and Cisco Lab
to be continued - I will update more.

Comments

Popular posts from this blog

Python - Multithread to read one file

ATTT Ứng dụng Web - PHẦN 3: BẢO VỆ AN TOÀN THÔNG TIN ỨNG DỤNG WEB

An toàn thông tin ứng dụng Web