Triển khai chat nội bộ với OpenFire

Die Win, h chỉ chạy sp của M$ trên VirtualBox, đến nản mấy bác ấy luôn.
Hôm trước định viết về OpenFire nhưng mà lỡ delete hết máy ảo rồi, pic của lần ấy cũng ko còn nữa, đành viết chay vậy:
Triên khai chat nội bộ với OpenFire:
Thực ra cũng chẳng có gì quá khó để setup cái này cả. Đầu tiên là chuẩn bị một con Linux, down về và cài ( nói thật là đơn giản).
Mình dùng CentOS, bản 5.3 với tùy chọn duy nhất lúc cài là base ( none - GUI).
 Tiến hành đặt IP cho em ấy, ( có entry ở dưới nói chi tiết cách đặt rồi mà).
Cấu hình lại tường lửa ( iptables chain, ai chưa quen cứ type setup là đc )
Ok, h down về xài, ngại ngồi biên dịch, down rpm:
Đầu tiên là MySQL, bạn có thể ko cần database nhưng nên dùng nó để sau này có thể integrate với mail ( trông như yahoo ấy nhỉ, mà dù sao thao tác với SQL cũng dễ hơn mà).
http://dev.mysql.com/downloads/ Chọn RPM, ngồi biên dịch mất vài tiếng ( thiên hạ đồn thế, mình chưa thử).
Ok, cài thoai:
rpm -Uvh
Lưu ý là cài xong chạy mysqladmin -u root newpassword để set password cho root.
Sau đó nhớ bật e ấy lên :))
services mysqld start.
tiếp đến là vào mysql tạo database:
mysqld -u root -p
>create database openfire;
Ở đây bạn có thể tạo user mới cho nó, mình dùng luôn root, chú ý grant quyền để cho phép connect từ máy khác tới 
Lệnh đó là: grant all privileges on [database_name].* to 'user'@'remote_host' identified by 'password'. Ko nhớ nữa :(.
OK, xong phần SQL, h là openfire:
http://www.igniterealtime.org/downloads/index.jsp#
RPM tiếp, Down xong cài bình thường. Sau đó nếu ko báo lỗi, ra trình duyệt gõ:
:9090. Ra giao diện web, phong cách VBB next next next :D.
Chú ý chỗ database chọn MySql, điền tham số cần thiết rồi next =)).
Nếu ko gặp lỗi thì đăng nhập vào trang quản trị,  có bạn hỏi default pass admin là gì? Mình cũng k0 biết :(. Nhưng mà xài MySql nên nhớ tới:
mysql> SELECT * FROM ofUser WHERE username='admin';
+----------+---------------+--------------------------------------------------+---------------+-------------------+-----------------+------------------+
| username | plainPassword | encryptedPassword                | name     | email       | creationDate  | modificationDate |
+----------+---------------+--------------------------------------------------+---------------+-------------------+-----------------+------------------+
| admin  | NULL     | df8d8aa53e956defc1d83aa7612194fd610897dc271e475a | Administrator | admin@example.com | 001248259126800 | 0        | 
+----------+---------------+--------------------------------------------------+---------------+-------------------+-----------------+------------------+
1 row in set (0.00 sec)mysql> UPDATE ofUser SET plainPassword='test123', encryptedPassword=NULL WHERE username='admin';
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0

mysql> SELECT * FROM ofUser WHERE username='admin';
+----------+---------------+-------------------+---------------+-------------------+-----------------+------------------+
| username | plainPassword | encryptedPassword | name     | email       | creationDate  | modificationDate |
+----------+---------------+-------------------+---------------+-------------------+-----------------+------------------+
| admin  | test123    | NULL       | Administrator | admin@example.com | 001248259126800 | 0        | 
+----------+---------------+-------------------+---------------+-------------------+-----------------+------------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> _
Mình set lại pass cho admin. H thì vào add user thôi, lưu ý là sau khi reset pass cần reset lại openfire : services openfire reload
Trên Win thì dùng spark để chat, ngoài ra nếu có web server thì bạn có thể dùng sparkweb, khá tiện, ko cần php vì chỉ là flash.
Các bạn có thể kết hợp với DNS-Bind để cho sinh động.
Đang tìm giải pháp kết hợp với PostFix, hix, có 3 cái nhưng cái nào cũng phải code, ngại.
End of entry
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
All my Lab:
Linux Lab -- window and Cisco Lab
to be continued - I will update more.

Comments

Popular posts from this blog

Python - Multithread to read one file

ATTT Ứng dụng Web - PHẦN 3: BẢO VỆ AN TOÀN THÔNG TIN ỨNG DỤNG WEB

An toàn thông tin ứng dụng Web