Enable các lệnh của root cho user thường

Gặp phải vấn đề trên CentOS hay Fedora ( distro dòng Redhat) là user thường khi log vào rồi sudo lên root ko được cung cấp đủ câu lệnh. Vấn đề này cực nghiêm trọng khi đã disable root login ssh (PermitRootLogin no trong sshd_config). Để giải quyết vấn đề này có thể thay vì gõ trực tiếp command có thể type đường dân đầy đủ của file chạy. Tuy nhiên có cách làm sau:
Login vào user cần gõ lệnh, su lên root
Edit file ./bash_profile, sửa dòng PATH lại như sau:
PATH=$PATH:$HOME/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/local/sbin
H thì exit, logout lại ra ngoài, user thường sẽ có thể gõ lệnh + tab đầy đủ.
Hôm nay học đc thêm 1 trang chuyên cung cấp shell script:D
http://www.cyberciti.biz/
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
All my Lab:
Linux Lab -- window and Cisco Lab
to be continued - I will update more.

Comments

Popular posts from this blog

Python - Multithread to read one file

ATTT Ứng dụng Web - PHẦN 3: BẢO VỆ AN TOÀN THÔNG TIN ỨNG DỤNG WEB

An toàn thông tin ứng dụng Web