DNS - Master and Slave

Nhớ 2k3 có cái kiểu này, mày mò làm theo :D
Thấy nó đúng là đơn giản thật :-j
Đầu tiên là cấu hình master zone trên máy master như bình thường.
zone "hbn.com" IN
{
        type master;
        file "hbn.db";
};
Trên máy slave cấu hình còn dễ hơn :(
zone "hbn.com" {
        type slave;
        file "bak.hbn.com";
        masters {192.168.153.100;};
};
Restart lại service
Dec  6 23:51:59 localhost named[1792]: client 192.168.153.101#47372: transfer of 'hbn.com/IN': AXFR started
Dec  6 23:51:59 localhost named[1792]: client 192.168.153.101#47372: transfer of 'hbn.com/IN': AXFR ended
Xong.
Bonus video :D
http://www.mediafire.com/?yq34jfdokyj
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
All my Lab:
Linux Lab -- window and Cisco Lab
to be continued - I will update more.

Comments

Popular posts from this blog

Python - Multithread to read one file

ATTT Ứng dụng Web - PHẦN 3: BẢO VỆ AN TOÀN THÔNG TIN ỨNG DỤNG WEB

An toàn thông tin ứng dụng Web