Virtual Server With Proftpd

Lần trước có nói đến virtual user trong Proftpd. Sử dụng chức năng này giúp ta an toàn hơn vì đây là user ảo, ko phải user hệ thống.
Hn ta xét tiếp đến Virtual Hosting. Với chức năng này của proftpd ta có thể cấu hình lắng nghe trên nhiều cổng ( Multi Server). Cấu hình đơn giản lắm:
Trong /etc/proftpd thêm:

<virtualhost 1.2.3.4="">
...
</virtualhost>


hoặc:

<virtualhost ftp.mydomain.com>
... </virtualhost>

Trong tab này, ta sẽ thêm các tham số như:
Port : chỉ định port lắng nghe, không trùng với default server
Sử dụng tab:

<directory /path/to/dir;>
</directory>

Trong đó kẹp thêm tab: limit
Ngòai ra còn những tham số như bind ip hoặc allowuser để tùy chọn cho các private server. Nếu làm các các public server có thể dùng section Anonymousm, chú ý set user và group phù hợp :|

Nói về Virtual User, các bạn có inclue quota, mình chỉ bình luận về phần permision của virtual user đó. Khi bạn insert user đó và database, lưu ý tham số uid và gid, đây là id của user và group thật mà virtual user đó sẽ nhận ( proftpd sẽ cho virtual user đó quyền của user có uid đó). Vậy nên:
Trên server có user abc của domain abc.com
Ta add user:
useradd -s /sbin/nonlogin abc
chmod 755 /home/abc
chown abc:abc /home/abc
H giả sử ta add user abc1 và cho user này quyền như abc thì phần uid của abc1 là uid của abc. abc1 sẽ có quyền ghi trên home của abc
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
All my Lab:
Linux Lab -- window and Cisco Lab
to be continued - I will update more.

Comments

Popular posts from this blog

Python - Multithread to read one file

ATTT Ứng dụng Web - PHẦN 3: BẢO VỆ AN TOÀN THÔNG TIN ỨNG DỤNG WEB

An toàn thông tin ứng dụng Web