LinuxCBT Disk1 - Note lại

Xem xong đĩa 1 của LinuxCBT Security, note lại mấy cái
Sửa banner khi terminal vào
Banner:
    /etc/issue ( before) Kiểu như tin chào mừng ấy
    /etc/motd (after) Thông báo sau khi đăng nhập vào
File cấu hình SSH: sshd_config
Uncomment rồi thêo đường dẫn vào, h khi ssh vào sẽ có thông báo:
    #Banner ... SSH Banner
Lệnh last
    Tra ve user dang login
Lệnh netstat -nlp -ntlp -nulp
    Show Listening socket - all - tcp -udp
    -ant
    Show listen port va cac connect toi
Lệnh lsof
    lsof -i :53
Show program đang lắng nghe kết nối trên cổng đó

Thanks for reading
--------------------------------------------------------------------------
All my Lab:
Linux Lab -- window and Cisco Lab
to be continued - I will update more. 

Comments

Popular posts from this blog

Python - Multithread to read one file

ATTT Ứng dụng Web - PHẦN 3: BẢO VỆ AN TOÀN THÔNG TIN ỨNG DỤNG WEB

An toàn thông tin ứng dụng Web