Đọc sách, note lại

Domain Controller
Operation Masters: là DC có những specific role.
AD DS bao gồm 5 operation master roles, trong đó 2 dành cho forest:
    Domain naming
    Schema
Đây là những role được perform bởi 1 DC duy nhất trong forest. Với các máy khác, chi có quyền access.
3 cho mỗi domain, đây là các single operation master rolr, được thực hiện bởi 1 máy duy nhất trog domain.
    Relative indentifer RID: là 1 phần để tạo ra SID ( để làm gì thì ai cũng biết)
    Infarstructure
    PDC emulator: Ko có thì phải giả lập thôi, vì từ 2k3 PDC ko còn nữa.
Khi tạo forest root domain thì 5 roles này được lưu giữ trên DC đầu tiên ( hiển nhiên rồi). Khi add thêm 1 DC nữa thì có thể transfer các role này qua để cân bằng tải.
Mai đọc tiếp CA
Thanks for reading
--------------------------------------------------------------------------
All my Lab:
Linux Lab -- window and Cisco Lab
to be continued - I will update more.

Comments

Popular posts from this blog

Python - Multithread to read one file

ATTT Ứng dụng Web - PHẦN 3: BẢO VỆ AN TOÀN THÔNG TIN ỨNG DỤNG WEB

An toàn thông tin ứng dụng Web