PosfixAdmin

Mấy hôm nay uốg thuốc rồi ngủ, chẳng kịp viết cái gì cả. Lại thêm tay trái đau, mới có 2 3 nhát mà đã thế. ( Đang trong quá trình kể khổ). Thiếu máu mà cứ thích hiến cho lưỡi dao lam.
Làm xong Postfix đc mấy hôm rồi, nhưg mà chưa note lại. Mai nghỉ, tay đỡ hơn, nên note tý vậy.
Triển khai multiply domain vs PostfixAdmin. Cái này là để quản lý thôi nhưg mà khá tiện, đỡ pải dùng user hệ thống.
Đầu tiên là down nó về, máy có sẵn mysql + php + apche. Cài nó như bất kỳ code nào.
Ok, h tiến hành cài postfix có mysql. Tìm lại entry trên: http://kendyhikaru.blogspot.com/2010/01/postfix-mailserver-dovecot-mysql.html
Bắt đầu cấu hình nha:
Tạo vmail như trên.
vim /etc/postfix/mysql-domains.cf
host = localhost
user = postfix
password = your_password
dbname = postfix
table = domain
select_field = domain
where_field = domain
vim /etc/postfix/mysql-users.cf
host = localhost
user = postfix
password = your_password
dbname = postfix
table = mailbox
select_field = maildir
where_field = username
additional_conditions = and active = '1'
vim /etc/postfix/mysql-aliases.cf
host = localhost
user = postfix
password = your_password
dbname = postfix
table = alias
select_field = goto
where_field = address 

additional_conditions = and active = '1'

result_format = %sMaildir/  
additional_conditions = and backupmx = '0' and active = '1'

vim /etc/postfix/main.cf

uncomment mydestination
Add:
virtual_mailbox_domains = mysql:/etc/postfix/mysql-domains.cf
virtual_mailbox_maps = mysql:/etc/postfix/mysql-users.cf
virtual_alias_maps = mysql:/etc/postfix/mysql-aliases.cf
virtual_mailbox_base = /home/vmail
virtual_uid_maps = static:5000
virtual_gid_maps = static:5000
restart postfix. H là dovecot
vim /etc/dovecot-mysql.conf
driver = mysql
connect = host=localhost dbname=postfix user=postfix password=password
default_pass_scheme = PLAIN
vim  /etc/dovecot.conf
auth_username_format = %Lu

passdb sql {
  args = /etc/dovecot-mysql.conf
}

userdb static {
  args = uid=5000 gid=5000 home=/home/vmail/%d/%n
}
password_query = SELECT password FROM mailbox WHERE username = '%u'
restart dovecot
Test.
Thanks for reading
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
All my Lab:
Linux Lab -- window and Cisco Lab
to be continued - I will update more.


Comments

Popular posts from this blog

Python - Multithread to read one file

ATTT Ứng dụng Web - PHẦN 3: BẢO VỆ AN TOÀN THÔNG TIN ỨNG DỤNG WEB

An toàn thông tin ứng dụng Web