Linux - Phân vùg HDD

Hn có bạn hỏi chia lại phân vùg trong linux, hix, lâu ko làm, may có bản note này :(
1. Add thêm HDD
Trước hết cần xem có mấy HDD đã, dùng lệnh
fdisk -l
Disk /dev/sda: 8589 MB, 8589934592 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 1044 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *           1          13      104391   83  Linux
/dev/sda2              14        1044     8281507+  8e  Linux LVM
Có 1 ổ SCSI, ok, h add thêm 1 ổ IDE
H thử xem nhé
Disk /dev/hda: 8589 MB, 8589934592 bytes
15 heads, 63 sectors/track, 17753 cylinders
Units = cylinders of 945 * 512 = 483840 bytes

Disk /dev/hda doesn't contain a valid partition table
2. Chia làm 2 primary 3G và 5G
H tiến hành chia ổ IED này

Lỗi rồi :((, làm lại
Disk /dev/hda: 8589 MB, 8589934592 bytes
15 heads, 63 sectors/track, 17753 cylinders
Units = cylinders of 945 * 512 = 483840 bytes

   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/hda1            6351       16685     4883287+  83  Linux
/dev/hda2               1        6350     3000343+  83  Linux


3. Định dạng theo etx3
mkfs.ext3 /dev/hda1
mkfs.ext3 /dev/hda2
4. Mount 2 ổ mới vào /mnt/sales và /mnt/accouting
[root@dhcppc0 mnt]# mkdir sales
[root@dhcppc0 mnt]# mkdir accounting
Tạo điểm nối đã
H là mount
[root@dhcppc0 mnt]# mount /dev/hda1 /mnt/sales/
[root@dhcppc0 mnt]# mount /dev/hda2 /mnt/accounting/
5. Bật 2 ổ trên phải được tự động khi bật máy

Thêm vào /etc/fstab:
/dev/hda1     /mnt/sales             ext3          auto,user,noexec             0                              0
/dev/hda2     /mnt/accounting    ext3          auto,user,noexec             0                              0
------------------------------------------------------------
Thanks for reading
--------------------------------------------------------------------------
All my Lab:
Linux Lab -- window and Cisco Lab
to be continued - I will update more.  


Comments

Popular posts from this blog

Python - Multithread to read one file

ATTT Ứng dụng Web - PHẦN 3: BẢO VỆ AN TOÀN THÔNG TIN ỨNG DỤNG WEB

An toàn thông tin ứng dụng Web